โลโก้เว็บไซต์ วิดีทัศน์ประมวลภาพข่าวกิจกรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วิดีทัศน์ประมวลภาพข่าวกิจกรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คลิกที่นี่
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]

โดย กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ความยาว : 9.26 นาที

เสียงสังเคราะห์: ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดแบบสองภาษา วาจาเวอร์ชั่น 7.0 โดย NECTEC

 

วิดีทัศน์ประมวลภาพข่าวกิจกรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

 

 1. วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
  โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับโรงเรียนเขื่อนผากชราบาล จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การทำสบู่จากวัสดุในชุมชน และ เจลล้างมือ ณ โรงเรียนเขื่อนผากชราบาล ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ณ โรงเรียนเขื่อนผากชราบาล ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17493-2021-10-01
   
 2. วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมแนวทางติดตามประเมิน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ผ่านระบบ Zoom Meeting
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17257-2021-10-01
   
 3. วันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
  โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเข้าไปทดลองจุดท่องเที่ยว แหล่งศึกษา เรียนรู้ และโฮมสเตย์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่พัก (โฮมสเตย์) และการจัดทำโปรแกรมศึกษาดูงานเขื่อนผากทางการเรียนรู้ ณ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17497-2021-10-03
   
 4. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน ใหม่ จำนวน 4 ตำบล ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17285-2021-10-07
   
 5. วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ประจำปี 2564 ณ บริเวณโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17329-มทรล้านนา-จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
   
 6. วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสด พิธีปิดงาน “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง สำหรับตลาดในยุค New Normal Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop” (Koyori Project 2021) ผลิตภัณฑ์ 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17330-2021-10-10
   
 7. วันที่ 16-19 ตุลาคม พ.ศ 2564 
  โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ มูลนิธิอุ่นใจ และปราชญ์หมอดิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ระบบเพาะปลูกเก๊กฮวยอินทรีย์ในโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์ม ประกอบด้วย กิจกรรมการติดตั้งระบบภายในโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์ม การผลิตดินปลูกผสมไบโอชาร์ และการปลูกดอกเก๊กฮวยอินทรีย์ในโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์ม ให้กับประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17397-2021-10-17
   
 8. วันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  นายพิษณุ พรมพราย นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทีมงาน ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17488-2021-10-19
   
 9. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหนังสือสื่อองค์ความรู้สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ แก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17381-2021-10-21
   
 10. วันที่ 24-26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง เครื่องอบสำหรับผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และ การสร้างโรงเรือนสมาร์ท ฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17402-2021-10-27
   
 11. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อร่วมพิจารณาแผนงานและแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง ที่จะดำเนินงานร่วมกัน ในระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ณ ห้องประชุม กาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ห้วยแก้ว) 
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17461-2021-10-29
   
 12. วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย นายพิษณุ พรมพราย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งภูมิปัญญาด้านอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น (โคมล้านนาเบื้องต้น) ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17427-2021-10-29
   
 13. วันที่ 28–29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านปง โรงเรียนบ้านปง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมประสบการณ์มัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวบ้านปง ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17478-2021-10-29
   
 14. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  นายคเชนทร์ เครือสาร และ นายสิงหล วิชายะ บุคลากรประจำศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก หนึ่งในงานศูนย์เรียนรู้สู่การปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านอย่างเป็นระบบ ณ ชุมชนบ้านหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
  https://cttc.rmutl.ac.th/news/17482-2021-10-30

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา