โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8 จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8 จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8 จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8  และทีมงานธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นคณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้บันทึกความร่วมมือร่วมกับธนาคารออมสิน ด้วยโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 โดยปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ได้ดำเนินงานร่วมกัน มีเป้าหมายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากให้กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ที่กระจายอยู่ในทุกท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ของนักศึกษามาพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

 

ภาพ รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, วรรธพงศ์ เทียนนิมิต
ข่าว วรรธพงศ์ เทียนนิมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา