โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริการวิชาการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 970 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 เพื่อร่วมวางแผนในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนบริการวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ในด้านความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนด้านบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1

 

ข้อมูล/ภาพ รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
เรียบเรียง ทิน อ่อนนวล ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา