โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-14 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-12-14

สถช. ต้อนรับ ครูบาศรีหมอกฟ้า และคณะ พร้อมนำชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มฯ และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายพิษณุ พรมพราย หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ นายคเชนทร์ เครือสาร รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ดูแลการดำเนินงานศูนย์เร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริการวิชาการ
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 เพื่อร่วมวางแผนในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนบริการวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของสำ... >> อ่านต่อ


แนะนำหนังสือ : น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
พุธ 14 ธันวาคม 2565 / แนะนำหนังสือใหม่

  แนะนำหนังสือ :  น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ที่ URL :  https://cttc.rmutl.ac.th/news/20289-2022-11-14     *****************   น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง โดย มาลี ตั้งระเบียบ, สิทธิชัย จีนะวงษ์ และ กนกพงษ์ ศร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา