โลโก้เว็บไซต์ สถช. ต้อนรับ ครูบาศรีหมอกฟ้า และคณะ พร้อมนำชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มฯ และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ต้อนรับ ครูบาศรีหมอกฟ้า และคณะ พร้อมนำชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มฯ และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายพิษณุ พรมพราย หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ นายคเชนทร์ เครือสาร รองหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ดูแลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับ ครูบาศรีหมอกฟ้า และคณะนักธุรกิจจากลำปาง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จากนั้น นำเยียมชมการดำเนินงานงานของศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การกำกับของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, คเชนทร์ เครือสาร, สิงหล วิชายะ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา