โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำหนังสือ : มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ : มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ

สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20230-2022-10-31

 

*****************

 

มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ


โดย มาลี ตั้งระเบียบ, ทนงศักดิ์ ยาทะเล, ยรรยง เฉลิมแสน, จิรภา พงษ์จันตา, สิทธิชัย จีนะวงษ์, บรรจง อูปแก้ว และ วิไรวรรณ แสนชะนะ

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับมันพื้นบ้านภาคเหนือ เริ่มจากการศึกษาวิจัย การสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมันพื้นบ้านในเขตภาคเหนือ การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ตลอดจนศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์และภูมิปัญญา ทั้งทางด้านอาหารโภชนาการ การแพทย์ หรือเภสัชกรรม รวมทั้งแนวทางการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งมันพื้นบ้านพร้อมใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

- การสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


*****************
 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา