โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สวพ. มทร.ล้านนา และ พิธีดำหัวอธิการบดี ผู้บริหาร มทร.ล้านนา สวพ. สถช.  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สวพ. มทร.ล้านนา และ พิธีดำหัวอธิการบดี ผู้บริหาร มทร.ล้านนา สวพ. สถช. 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน นำคณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหาร อาจารย์ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านนวัตกรรม ร่วมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่ และที่ยึดเหนี่ยวประจำมหาวิทยาลัยฯ จากนั้น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 5 รูป ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร C2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ทั้งนี้ บุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ใช้โอกาสนี้จัดพิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ตลอดจนคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อเป็นการขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของไทย และขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินมาตลอดปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นกลไกในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรและสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานร่วมกันในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มยิ่งขึ้น  

 

ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพ นริศ กำแพงแก้ว, รัตนาภรณ์ สารภี, หนึ่งฤทัย แสงใส, เจษฎา สุภาพรเหมินทร์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา