โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณถ (OIT) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณถ (OIT)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 นางสาวทิน อ่อนนวล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นางสาวรัตนาภรณ์ สารภี ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดหัวข้อที่ O30 เรื่อง "การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม" ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะทำงานเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assesment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบจุดบกพร่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล, แนวทางการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความครบถ้วนขององค์ประกอบด้านข้อมูลตามคำแนะนำของคณะทำงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

 

ภาพ ทิน อ่อนนวล, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา